Fender Player Jazz Bass V
0149953 Fender Player Jazz Bass V £799.00